This is Care Opinion [siteRegion]. Did you want Care Opinion [usersRegionBasedOnIP]?

"Życie - Life"

About: Change Grow Live

(as the patient),

Moja historia jest (może być) podobna do wielu innych, gdy alkohol i narkotyki przejęły kontrole nad życiem.

Zacząłem pić alkohol w wieku 15 lat. Uzależniłem się po pierwszym upiciu się. Później spróbowałem narkotyków. Było ich dużo.
Lata w nałogu odcisnąć ciężkie piętno na moim życiu i życiu bliskich oraz ludzi otaczających mnie. Zawsze te same trwale konsekwencje i pogłębiający się nałóg. Tego nie brakowało w moim życiu.
Po latach w nałogu czynnym podjąłem terapie, jeszcze mieszkając w Polsce. Przez 4 lata uczęszczałem do pracy „Pod Bocianem” w Pruszkowie. Efekt - 12 lat abstynencji.
Późne przyjazd do Anglii, gdzie po 4 lata pobytu, wróciłem do picia alkoholu. Teraz jest 6 lat już, kiedy pije ale też podjąłem próbę odstawienia nałogu na bok.
Pierwsza próba była nie udana.
W poradni na Mill Road nie czułem się komfortowo, także na Adbury nie zagrzałem długo miejsca w terapii. Może być nie gotowy na testy radykalnej decyzji o zaprzestaniu picia a może też moi terapeuci próbani z poradni w przeglądzie nie spełniającym kryteriów kwalifikacji. Mowie o tym, że czułem się niepewnie i zaufania deficyt zaufania.
Teraz po kilku miesiącach od kontaktu z CGL znalazłem odpowiednie terapeutę - Aleksandra. Jej postawa, fachowość i tak jak czuje ja, szczere intencje, pozwolił mi odtworzyć z problemami które zalegają w mojej psychice. Nie mówię tylko o uzależnieniu od alkoholu, ale też o ciężkiej dla mnie traumach z dzieciństwa i z dorosłego życia.
Dzięki kontaktowi z treningami, odzyskałem wiarę i próbuję zerwać z nałogiem i starymi obciążającymi moją psychikę zachowaniami.
Mój czas abstynencji jest krótki, można liczyć go na tygodnie, ale czuję się znacznie lepiej niż w terapiach i mam nadzieje i wiarę na dalszy rozwój i pozostanie w abstynencji.
Dziękuję w kolejności terapeutce Aleksandrze oraz wreszcie teamu z CGL.

My story is (may be) similar to many others where alcohol and drugs took over life.


I started drinking alcohol when I was 15. I got addicted the first time I got drunk. I tried drugs later. There were a lot of them.
Years of addiction left a heavy mark on my life and the lives of my relatives and people around me. Always the same lasting consequences and a deepening addiction. It was not lacking in my life.
After years of active addiction, I started therapy while still living in Poland. For 4 years I attended the work "Pod Bocianem" in Pruszków. Effect - 12 years of abstinence.
Late arrival in England, where after 4 years of stay, I returned to drinking alcohol. Now he is 6 years old when he is drinking but I also made an attempt to wean the addiction aside.
The first attempt was unsuccessful.
I didn't feel comfortable at the Mill Road clinic, and I didn't stay in therapy long at Adbury. He may not be ready for the radical decision to stop drinking tests, or maybe my counseling therapists in a non-eligible review. I'm saying that I felt insecure and confidence deficit.
Now, a few months after my contact with CGL, I found a suitable therapist - Aleksandra. Her attitude, professionalism and, as I feel, sincere intentions, allowed me to recreate the problems that linger in my psyche. I'm not just talking about alcohol addiction, but also about childhood and adult traumas that are difficult for me.
Thanks to the contact with training, I regained my faith and I am trying to break with the addiction and old behaviors that burden my psyche.
My abstinence time is short, you can count it for weeks, but I feel much better than in therapies and I hope and believe in further development and abstinence.
I would like to thank the therapist Aleksandra and finally the team from CGL.

More about:

Responses

Response from Minesh Patel, New Direction Notts, CGL 2 months ago
Minesh Patel
New Direction Notts,
CGL
Submitted on 29/12/2020 at 17:11
Published on Care Opinion at 17:11


Hi,

Thank you so much for sharing your story. You have been through a lot in your life and it is so pleasing to hear how you are now feeling and have continued to develop yourself. Keep doing what you are doing and we wish you all the very best for the future.

Thank you once again for sharing your story.

Best wishes,

Minesh

  • {{helpful}} {{helpful == 1 ? "person thinks" : "people think"}} this response is helpful
Opinions
Next Response j
Previous Response k

Keyboard Shortcuts

Navigation
Shortcut Help ?
Go to Home g + h
Go to Tell Your Story g + t
Go to About Us g + a
Actions
Focus Search Box /